► Belediye Kadromuz

YUNUS YILMAZ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Genel Evrak Kalemi, Encümen Kalemi, Meclis Kalemi, Personel İşleri ve Evlendirme Memurluğu birimlerinden oluşan Yazı İşleri Müdürlüğü, çeşitli kurum, kuruluş ve vatandaşların Belediye’ne evrak, dilekçe ve müracaatlarının, ilk kayıtlarını yapıp, ilgili birimlere zaman kaybına sebebiyet vermeden havale işlemlerini yapmıştır.

Belediye Müdürlük ve birimlerinden gelen yazışmalar ilgili adreslere zimmet veya posta yoluyla ulaştırılmıştır. Meclis ve encümen kararları, kurum içinde ilgili müdürlük ve birimlere gönderilmiş, lüzumu durumunda ilgili makam ve mercilere sevk edilmiştir.

Yazı İşleri Müdürlüğü; Genel Evrak, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni işlerini, Nikah Memurluğu ve Personel İşlemleri, Bütün Müdürlük ve birimlerin evrak işlemlerini yürütmekle birlikte Başkanlık makamının yazışmaları ile, Başkanlık Makamının direktifleri doğrultusunda resmi iş ve işlemleri ile Özel Kalem hizmetlerini de yerine getirmiştir.

YUSUF KILIMAN
MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

Mali Hizmetler Müdürlüğü 1- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesinin çalışmalarını yürütmek. 2- Kalite Yönetim Merkezinin sekreter yasını yürütmek. 3- İzleyen 2 yılın bütçe tahminlerini de içeren idari bütçesini stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak. 4- Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programını hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. 5- Ön Mali Kontrol Faaliyetini yürütmek. 6- İç Kontrol sisteminin kurulması standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak. 7- Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 8- Bütçe kayıtlarını tutmak ve bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak ve Bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. 9- Genel Bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. 10-Belediyemize tahakkuk etmiş, hak ediş, firma ve şahıslara ait ödemeleri yapmak. 11-Belediyemizde çalışan işçi ve memur personele ait ödemeleri yapmak. 12-Harcama Birimleri tarafından hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. 13-İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvelleri düzenlemek. 14-İdarenin diğer idareler nezdindeki takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. 15-Mali kanunlarla ilgili mevzuatların uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 16-Belediyemizde çalışan işçi, memur, stajyer, başkan, encümen, meclis ve komisyon maaşlarının bordrolandırılarak ödenmesi. 17- Belediyemizde çalışan personelin yasal kesintilerinin yapılarak ödenmesinin sağlanması. 18-Asker aile yardımı ödemelerinin bordrolandırılıp ödenmesi. 19- Belediyenin bütçe ve muhasebe tüzük yönetmeliklerinde belirtilen kaideler doğrultusunda Belediye Başkanına, Encümene ve Meclise sunarak anlatmak. 20-Yürürlüğe giren bütçenin yıl içinde uygulanmasını takip etmek, kesin hesaplarını çıkarmak ve Encümene ve meclise sunarak anlatmak. 21-Belediyenin iç ve dış kredilerini takip etmek. 22-Belediyenin tahvil, bono ve kıymetli kağıtlarının hesaplarını tutmak. 23-Belediye ile ilgili para transferinin kayıtlarını tutmak ve işlem yapmak.

Hatun AKSOY
MÜHENDİS

2007 yılında Elazığ Fatih lisesinden mezun oldu. Aynı yıl başladığı Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 2011 yılında mezun oldu. 2012 yılında Erimli Belediyesinde Mühendis olarak çalışmaya başladı.

AHMET CENGİZ
MAKİNA PARKI SORUMLUSU - ŞÖFOR

1964 Palu doğumlu olup evli ve 2 çocuk babasıdır. 2006 yılında geçici işçi olarak çalışmaya başladığı Erimli Belediyesinde 2007 yılında torba yasası ile süreli işçi kadrosuna atandı. Belediyede şoför olarak çalışmaktadır.

SADIK YILDIZ
KEPÇE OPERATÖRÜ

1968 Palu doğumlu olup evli ve 3 çocuk babasıdır. 2006 yılında geçici işçi olarak çalışmaya başladığı Erimli Belediyesinde 2007 yılında torba yasası ile süreli işçi kadrosuna atandı. Belediyede kepçe operatörü olarak çalışmaktadır.

ABDULAZİZ SOYSAL
KEPÇE OPERATÖRÜ

1980 Palu doğumlu olup evli ve 3 çocuk babasıdır. 2006 yılında geçici işçi olarak çalışmaya başladığı Erimli Belediyesinde 2007 yılında torba yasası ile süreli işçi kadrosuna atandı. Belediyede kepçe operatörü olarak çalışmaktadır.

HÜSEYİN YURTTAŞ
USTABAŞI

1972 Palu doğumlu olup evli ve 5 çocuk babasıdır. 2006 yılında geçici işçi olarak çalışmaya başladığı Erimli Belediyesinde 2007 yılında torba yasası ile süreli işçi kadrosuna atandı. Belediyede Ustabaşı olarak çalışmaktadır.

FERHAT GÜLŞEN
İŞÇİ

1974 Palu doğumlu olup evli ve 5 çocuk babasıdır. 2006 yılında geçici işçi olarak çalışmaya başladığı Erimli Belediyesinde 2007 yılında torba yasası ile süreli işçi kadrosuna atandı. Belediyede işçi olarak çalışmaktadır.

SALİH KORUL
İŞÇİ

1977 Palu doğumlu olup evli ve 3 çocuk babasıdır. 2006 yılında geçici işçi olarak çalışmaya başladığı Erimli Belediyesinde 2007 yılında torba yasası ile süreli işçi kadrosuna atandı. Belediyede işçi olarak çalışmaktadır.

AHMET YERGİN
İŞÇİ

1975 Palu doğumlu olup evli ve 6 çocuk babasıdır. 2006 yılında geçici işçi olarak çalışmaya başladığı Erimli Belediyesinde 2007 yılında torba yasası ile süreli işçi kadrosuna atandı. Belediyede işçi olarak çalışmaktadır.

İRFAN KARAKAYA
SU İŞLERİ

1980 Palu doğumlu olup evli ve 2 çocuk babasıdır. 2006 yılında geçici işçi olarak çalışmaya başladığı Erimli Belediyesinde 2007 yılında torba yasası ile süreli işçi kadrosuna atandı. Belediyede sucu, kaloriferci olarak çalışmaktadır.

NUSRET ULUÇ OPERATÖR

1974 Palu doğumlu olup evli ve 3 çocuk babasıdır. 2006 yılında geçici işçi olarak çalışmaya başladığı Erimli Belediyesinde 2007 yılında torba yasası ile süreli işçi kadrosuna atandı. Belediyede kepçe operatörü olarak çalışmaktadır.